มาหาคำตอบของจุดประสงค์ของของการโฆษณา

Home / article / มาหาคำตอบของจุดประสงค์ของของการโฆษณา

การโฆษณา เป็นวิธีการสื่อสารที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งใช้ในการทำธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารต่อผู้บริโภค ชักชวนเป้าหมายให้สนใจสินค้าและบริการรวมถึงสาธารณชน โดยประกอบไปด้วยรูปแบบการสื่อสารชนิดไม่เป็นส่วนตัว ผ่านทางสื่อต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย และมีผู้สนับสนุนเป็นผู้จ่ายเงินค่าโฆษณา สำหรับประเทศไทยค่าใช้จ่ายในการโฆษณามีราคาพุ่งสูงขึ้นมาก แต่อย่างไรก็ตามกลวิธีในการโฆษณาก็มีหลายรูปแบบที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนสินค้าที่มักใช้ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสูง คือ สบู่ , น้ำยาทำความสะอาด ,  เครื่องสำอาง , รถยนต์ , อาหาร , เครื่องดื่ม , เสื้อผ้า , นาฬิกา รวมทั้งที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ปัจจุบันด้วยความที่โลกของเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีกว้างไกลมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของอินเตอร์เน็ต แค่เข้าไปก็มีหลายสื่อโซเชี่ยว หลายเว็บไซต์แล้ว คนเราก็เลือกเสพย์สื่อในรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงทำให้การแข่งขันทางด้านธุรกิจมีความรุนแรงมากกว่าเดิม บทบาทหน้าที่ของการโฆษณาจึงมีความสำคัญมาก นักการตลาดนอกจากจะใช้สื่อโฆษณาอันสอดคล้องกับการทำธุรกิจของตนเองแล้ว ยังจำเป็นต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม โดยต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการนำเสนอข่าวสารของธุรกิจ ก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเช่นเดียวกัน

จุดประสงค์ของของการโฆษณา

  • เป็นการแนะนำให้ผู้บริโภค ได้รู้จักสินค้า,บริการใหม่ ๆ ของแบรนด์นั้นๆ
  • ต้องการนำเสนอข้อมูลอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเภทของสินค้า ประโยชน์ของสินค้า จุดเด่นของสินค้าที่ไม่เหมือนใคร ความสำคัญของสินค้าหรือบริการนั้นๆ อันส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภค เป็นต้น
  • หาวิธีในการสร้างจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ ที่มีเฉพาะสินค้าหรือบริการนั้น จนผู้บริโภคสามารถจำชื่อรวมทั้งจำเอกลักษณ์ของสินค้า,บริการนั้นได้ดี
  • เป็นการสร้างแรงจูงใจ , แรงดึงดูดใจ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภค เกิดความรู้สึกสนใจในสินค้า,บริการ โดยจะนำไปสู่ความรู้สึกอยากใช้ มีความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ
  • ต้องการส่งเสริมขาย เพิ่มการใช้สินค้า,บริการของผู้บริโภคให้มากขึ้น รวมทั้งต้องการแข่งขันในการจำหน่ายสินค้า,บริการกับคู่แข่ง ประเภทเดียวกัน อันเนื่องมากจากความต้องการเอาชนะคู่แข่งขันในการจำหน่าย เพิ่มยอดขาย เพื่อเพิ่มการครองตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น
  • ต้องการการทบทวนความทรงจำ เน้นย้ำให้สินค้า,บริการคงอยู่ตราตรึงในความทรงจำของผู้บริโภคอยู่เรื่อยๆตราบไปจนถึงอยู่ตลอดไป
  • ต้องการสร้างตำแหน่งของสินค้า,บริการให้ตรึงจิตอยู่ในความคิดของผู้บริโภค
  • เป็นการสร้างภาพลักษณ์รวมทั้งทัศนคติในทางที่ดีให้แก่บริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ
  • เพื่อสร้างความศรัทธา ความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า,บริการจนให้ผู้บริโภคยอมรับ โดยมันจะส่งผลในอนาคตเรื่องของการจำหน่ายสินค้าตัวใหม่รวมทั้งบริการใหม่ ๆของผู้ผลิตเดียวกัน