สื่อวิทยุ Radio media advertising

Home / สื่อวิทยุ Radio media advertising

สื่อวิทยุเป็นเสื่อที่ไม่มีภาพแต่ใช้เสียงในการสือข้อมูลออกไปเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการสื่อการที่มีความรวดเร็วทางด้านข้อมูลต่างๆ แต่จะมีข้อเสียงในเรื่องความสนของผู้ฟังที่จะไม่มีค่อยได้ความสนใจมากอย่างสื่อที่มีภาพ แต่ก็เหมาะกับผู้ที่ฟังไปด้วยและทำงาน ขับรถ เดินเล่น ซื้อของเป็นต้น โดยไม่ต้องมาเสียงเวลาในการดูภาพแต่ก็มีความเข้าใจเนื้่อหาได้เป็นอย่างดี